Darmowa dostawa od 299zł!

Regulamin

Korzystanie ze sklepu www.mamaija24.com oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 

WSTĘP

 • Właścicielem sklepu internetowego www.mamaija24.com jest firma Działalność Handlowo-Usługowa Paweł Poszywała.
 • Nabywcą towarów, oferowanych w sklepie internetowym www.mamaija24.com jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma.
 • Sklep internetowy www.mamaija24.com prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz w sklepie stacjonarnym.
 • Przedmiotem transakcji są produkty wymienione w ofercie sklepu internetowego www.mamaija24.com w chwili składania zamówienia.
 • Ceny produktów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego są podane w złotówkach i zawierają podatek VAT.
 • Ceną wiążącą jest cena podana w sklepie internetowym www.mamaija24.com przy produkcie w chwili składania zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

 

Kontakt:

 

TELEFON

* 502257217

* 512305063

E-MAIL

mamaija.stargard@gmail.com

Informacje o sprzedającym

Sklep mamaija24

Działalność Handlowo-Usługowa Paweł Poszywała

Wojska Polskiego 44/1

73-110 Stargard

NIP: 854-207-98-93

 

mail:  mamaija.stargard@gmail.com

 

 

 1. Definicje

        Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 • Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego: mamaija24.com
 • Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www,mamaija24.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 • Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Mamaija24.com a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 • 2. Postanowienia ogólne
 • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.mamaija24.com
 • Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Sklep internetowy www.mamaija24.com działający pod adresem www.mamaija24.com prowadzony jest przez:
 • Działalność handlowo-usługową Paweł Poszywała
 • 73-110 Stargard ul. Wojska polskiego 44/1
 • REGON: 364503093
 • NIP: PL8542079893

 

 • Kontaktowy adres email to: mamaija.stargard@gmail.com
 • Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
 • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego
 • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 • Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą standard HTML 5 i język JavaScript oraz włączoną obsługą plików cookies w przeglądarce.
 • W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa www.mamaija24.com zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 • Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.mamaija24.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk."

        3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 • Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Mamaija24.com może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
 • podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 • dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
 • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez www.mamaija24.com za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię mamaija24.com
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 • Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Mamaija24.com
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 • 4.Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
 • W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową http://www.mamaija24.com dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 • Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 • Ofertę zawarcia umowy Klient może złożyc zarówno ustnie, e-mailem lub bezpośrednio przez Sklep poprzez przesłanie zestawienia artykułów włożonych do koszyka Sklepu. Po wpływie zamówienia do Sklepu internetowego Klient automatycznie otrzyma e-mail potwierdzający złożenie oferty. To potwierdzenie złożenia oferty nie stanowi zawarcia umowy, lecz ma na celu wyłącznie poinformowanie Klienta, iż zamówienie dotarło do Sklepu.
 • W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 • Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
 • W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
 • Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Mamaija24.com Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 • Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

       5. Dostawa

 • Dostawa Towarów jest ograniczona do Krajów Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 • Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:
 • Poczty Polskiej (kurier Pocztex48)
 • Kurier DPD
 • Firmy kurierskiej In Post
 • Paczkomatów in post
 • Transportu własnego
 • Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w naszym sklepie:

 

Sklep Mama i ja :

73-110 Stargard, ul.Wojska polskiego 44/1

 

Od pn. - pt. godz. od 10.00 do 17.00,

w soboty od godz. 10.00 do 14.00 z wyjątkiem świąt państwowych.

Odbierając zamówiony towar w sklepie, mogą Państwo zapłacić gotówką.

 

 • Koszty dostawy wynoszą: Koszty transportu dostępne są na stronie www.mamaija24.com Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 • Termin realizacji dostawy wynosi do 2 dni roboczych i liczony jest od dnia zaksięgowania płatności za zakupiony towar przez klienta.

      6.Ceny i metody płatności

 • Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
 • Klient ma możliwość uiszczenia płatności:
 • Osobiście w sklepie
 • Przelewem tradycyjnym
 • Za pobraniem 
 • Przelew online - Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue media S.A. 

 

Opis dostępnych form płatności

 

Przelew na rachunek w Santander bank:
Nr rachunku: 82 1910 1048 2944 0364 8016 0001

 

Kartą kredytową poprzez system płatności Blue media S.A. – (bezpieczna i szybka forma płatności)

Dostępne formy płatności:

*Visa

*Visa Electron

*Mastercard

*MasterCard Electronic

*Maestro

 

Gotówką przy odbiorze osobistym z naszego sklepu

Gotówką przy odbiorze przesyłki za pobraniem od kuriera

 

 

Przelew: forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego, wizytę w placówce banku lub na poczcie. Po zarezerwowaniu zamówionego towaru, klient otrzymuje mailem numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym „Mama i ja”, zamówienie jest przygotowywane do wysyłki.

 

DANE DO PRZELEWU:

Rachunek w PLN : Santander Bank

Sklep Mama i ja

Paweł Poszywała

ul.Wojska polskiego 44/1

73-110 Stargard

Nr. rachunku: 82 1910 1048 2944 0364 8016 0001

 

Szybki przelew online (Blue media S.A.)

Płatność gotówką:

ta forma płatności obowiązuje przy odbiorze osobistym w Stargardzie oraz przy wysyłce za pobraniem Pocztą Polską lub kurierem.

 

     7. Prawo odstąpienia od umowy

 • Prawo do odstąpienia od umowy mają konsumenci oraz osoby fizyczne zawierające umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie zakupionego towaru. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:

Sklep Mamaija

Działalność handlowo-Usługowa Paweł Poszywała

Wojska polskiego 44/1, 73-110 Stargard,

lub elektronicznie: e-mail: mamaija.stargar@gmail.com

Telefon: 502 257 217 lub 512 305 063)

O swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje wówczas, jeżeli konsument lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wyraził zgodę na wcześniejsze rozpoczęcie spełnienia świadczenia, przed upływem 14 (czternastu) dni.
 • Wzór formularza:

 

 

FORMULARZ ZWROTU TOWARU

 

Na mocy ustawy (art 32 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.(Dz.U. 2014 r.

poz. 827 ze zm.)), klientowi przysługuje prawo zwrotu towaru zakupionego przez internet w

ciągu 14 dni od daty dostarczenia przesyłki, o ile towar jest w stanie niezmienionym

(posiada oryginalne metki i opakowanie, nie był używany ani zniszczony, jest dostarczony

w takim stanie, w jakim został wysłany).

 

Imię i nazwisko: ........................................................................................................................................................................

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nr paragonu, data wystawienia: ……………………………………………………………………………………………………………………

Zwracany produkt: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Przyczyna zwrotu/ bez podania przyczyny zwrotu*: ……………………………………………………………………………

Proszę o zwrot pieniędzy na konto nr

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

należące do ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że zwracany przeze mnie towar nie był używany.

…………………………………………………………………… ……………………………………………………………

(miejscowość, data) (podpis)

*niepotrzebne skreśl

 

 

.      Zwracany towar klient odsyła na swój koszt w terminie nie dłuższym niż 14 dni od momemntu zgłoszenia odstąpienia od umowy.

 • Klient ponosi koszt przesyłki zwrotnej.
 • Sklep www.mamaija24.com nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 • Należy pamiętać, że zwracany produkt musi być nowy i nie może nosić śladów użytkowania, zapakowany w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu z kompletną jego zawartością (w tym również metki).
 • Po otrzymaniu przez sklep www.mamaija24.com przesyłki i sprawdzeniu stanu produktu, w ciągu 14dni roboczych dokonany zostanie zwrot pieniędzy na konto bankowe wskazane przez Klienta
 • lub Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

 

 

 • Zwrot opłaty za przesyłkę dotyczy sytuacji, gdy zwracane jest zamówienie w całości.
 • Koszt zwrotu zamówienia do sklepu ponosi kupujący.
 • Przy zakupach dokonanych z podaniem NIP firmy lub działalności gospodarczej wykonywanej osobiście (numeru identyfikacji podatkowej) prawo do zwrotu nie obowiązuje. Przysługuje ono jedynie konsumentom.

 

Brak odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Sklepu Mamaija nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

   

     8. Gwarancja i Reklamacje dotyczące Towarów

 • Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres:
 • Działalność handlowo-Usługowa Paweł Poszywała
 • ul. Wojska Polskiego 44/1, 73-110 Stargard,
 • e-mail: mamaija.stargard@gmail.com
 • Telefon: 502257217

 

 

Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Sklep mamaija24.com nie jest producentem Towarów. mamaija24.com nie ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 • Klient ma prawo do reklamacji i rękojmi w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 • Www.mamaija24.com jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.
 • Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.
 • Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 • Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

 

 

WAŻNE:

 • Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie.
 • Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki lub sporządzenie protokołu szkody w tym samym dniu, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu 502257217
 • W razie uszkodzeń: – przy przesyłce kurierskiej tego samego dnia należy spisać protokół szkodowy z kurierem i wysłać do nas mailem (w przeciwnym razie reklamacja może zostać odrzucona).
 • Zawsze jest możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera - w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.
 • Jeżeli klient nie będzie miał możliwości sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki w ciągu 3 dni od daty dostarczenia. Jeżeli któryś z elementów będzie nosił znamiona uszkodzenia wówczas można skontaktować się z kurierem i poprosić o przyjechanie w celu spisania protokołu reklamacyjnego. W takiej sytuacji prosimy o zachowanie opakowania.

 

W celu złożenia reklamacji, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

 

     Formularz zwrotu/reklamacji


Wypełnij formularz zwrotu/reklamacji i dołącz go do przesyłki.

 

Dokument powinien zawierać następujące dane:

 

imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji,

nr telefonu, wskazanie numeru produktu i przyczyna reklamacji, data zakupu oraz wystąpienia wady.

Można skorzystać z formularza:

 

 

 

Miejsce ..................., dn............. 20.... r.

Na

paragon

 

Formularz reklamacyjny

Dz.H.U. Paweł Poszywała

ul.Wojska Polskiego 44/1, 73-110 Stargard

 

REKLAMUJĄCY:

 

Imię i Nazwisko ......................................

 

Nick ........................................

 

Adres: ..................................................

 

Adres c.d : ............................................

 

email: ...................................................

 

tel. .......................................................

 

Data nabycia towaru .......................................................

 

Nazwa towaru.................................................................

 

Nr Aukcji lub zamówienia ................................................

 

Wartość towaru …..…………………….zł

 

Powód reklamacji

 

………………………………………………………………......................................................................

 

………………………….…………………………………………………………………………………….............................

 

......………………………………...........................................................................................

Żądanie

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

W przypadku braku możliwości dokonania naprawy lub wymiany całości towaru na inny proszę o zwrot wartości nie wymienionych przedmiotów przelewem na mój rachunek bankowy

 

Nr. rachunku........................................................................................................

 

Przesyłki wysłane za pobraniem nie zostaną odebrane, Warunkiem przyjęcia przedmiotu w ramach reklamacji jest przesłanie go z podpisanym formularzem reklamacyjnym.

 

 

………………………………….......

(czytelny podpis reklamującego)

 

 

 

  Odesłanie towaru
Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjne jest przesłanie do nas czystego reklamowanego towaru wraz z wypełnionym i podpisanem formularzem reklamacyjnym. Towar zabrudzony nie będzie podlegał reklamacji.

Aby zareklamować towar należy go przesłać kurierem ( nie przyjmujemy paczek wysłanych do nas za pobraniem) na wskazany przez sklep www.mamaija24.com adres:

Sklep: Mamaija

Wojska Polskiego 44/1, 73-110 Stargard

 

        9.  Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 • Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

       10.  Postanowienia końcowe

 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Mamaija24.com a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Mamaija24.com a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Mamaija24.com
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl